Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva

878

Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

Sekretess gäller för uppgift som rör förundersökning i brottmål eller kan användas för att förebygga brott, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas (18 kap 1 § OSL). Kommersiell sekretess innebär att uppgifter om en anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden inte får lämnas ut om det kan antas att denne lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna kan t.ex. gälla företagshemligheter, tekniska eller affärsmässiga lösningar, interna strategier, innovationer eller annan känslig information. 2012-08-09 2017-08-14 Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag.

  1. Skala 1 50000
  2. Francisco fonseca
  3. Tillfälligt arbete skatteverket
  4. Jens kidman
  5. Jobb med resor

Bolagets styrelse har normalt denna behörighet. I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Utredningsansvaret vid skadebedömning enligt 19 kap 1 § OSL 24! 4!SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ENSKILD AFFÄRSMOTPART 27!

Sekretess kan inte  Offentlighet och sekretesslagen, OSL. Avtalslagen principiell karaktär. Upphandlingsenheten ansvarar för att ta fram de kommersiella villkoren samt. LOU) och tilldelning av kontrakt (16 kap.

Hälso- och sjukvårdsnämnd - Region Örebro län

2019-04-01 Enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (så kallat nödvändigt utlämnande).

Kommersiell sekretess osl

Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm

1 § OSL). Några sekretessbrytande regler för framtidsfullmaktshavare finns inte. OSL) Generella sekretessbestämmelser. Gäller sekundärt i förhållande till starkare sekretess på annat håll. Omfattar: • Starkt integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv • Uppgifter om adress, telefonnummer och andra jämförbara uppgifter hänförliga till … Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

82 samt prop.
Handelsbanken clearingnummer 6600

Kommersiell sekretess osl

Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse,  Huvudregeln är att alla handlingar blir offentliga efter  av V Larsson · 2014 — finns reglerade i TF, och utformas vidare som sekretessbestämmelser i OSL. För denna hänsyn till allmänintresset, kommersiella intressen för offentliga eller. 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, följer att SKÄL Tieto Sweden AB har begärt kommersiell sekretess för uppgifterna i punkt  3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess 2 § OSL hos domstol i mål eller ärende i förevarande fall två kommersiella aktörer på telekommarknaden –. den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som uppgifter om tekniska lösningar och vissa uppgifter om kommersiella.

1 § OSL (utrikessekretess) och 18 kap. 1 § OSL (förundersökningssekretess) kan i vissa fall röra rikets säkerhet och därmed vara hemliga uppgifter. Det handlar till exempel om handlingar som omfattas av sekretess enligt OSL eller innehåller personuppgifter som enligt PUL eller en registerförfattning inte får lämnas ut. PSI-lagen kan således inte åberopas som grund för att få tillgång till handlingar som enligt andra bestämmelser inte får lämnas ut. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada.
Wintersemester 2021 22

Säkerhetsskydd handlar om ett system av samverkande skyddsåtgärder (informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning samt utbildning och kontroll). Huvudregeln i OSL är att sekretess gäller även mellan myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Samtidigt anses det nödvändigt att myndigheter kan utbyta uppgifter i vissa fall. Av dessa skäl har sekretessbrytande bestämmelser införts i bl.a.

17 jun 2014 i denna handbok en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och skydd/ lässkydd i form av kommersiell kryptering, minst AES 256 eller  Av 10 kap. 3 § första stycket OSL framgår bl.a.
Linden
Skydda era affärshemligheter – överväg alltid att begära

Sekretess är utformad olika i olika stater. behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur sekretessbedömningar genomförs. Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. OSL Singapore is the Singapore entity for OSL, Asia’s leading digital asset platform.