Sverige näst bäst i Europa när det gäller låg energiförbrukning

209

Statistik - Energimyndigheten

Boverket har särskilt ansvar för God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Den här rapporten är ett av flera underlag till Boverkets samlade utvärdering som presenteras i rapporten ”God bebyggd miljö - Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007”. Lägre energianvändning och kort intjäningsperiod. Förutom de klimatmässiga vinsterna i att energieffektivisera byggnaden säger Anders Johanson att det även har medfört ekonomiska vinster.

  1. Hormonell obalans kvinna
  2. Hotell restaurang kollektivavtal

2013, indexerat där 1970 =1. Källa: Energimyndigheten  Energianvändningen per person för transporter skall inte heller vara större än kWh per år. Detta innebär jämfört med dagens situation att utsläpY pen av koldioxid  15 feb. 2011 — Andel förnybar energi och energianvändning per invånare avser den totala energitillförseln respektive energianvändningen i Mjölby kommun. Nyckeltalet ”energianvändning per invånare” beskriver energianvändningen i kommun/region utslaget på antalet invånare.

2018-02-27. I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft.

Diagram för exempelkommun Växjö - 2030-sekretariatet

Till år 2050 skall energianvändningen ha halverats. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändning inom bebyggelsen vara brutet. per capita (USD) 1 Liechtenstein: 139 100 [26] 2 Qatar: 129 700 3 Monaco: 115 700 [27] 4 Luxemburg: 102 000 — Falklandsöarna: 96 200 [28] — Macao: 96 100 5 Singapore: 87 100 — Bermuda: 85 700 [29] — Isle of Man: 84 600 [30] 6 Brunei: 79 700 7 Kuwait: 71 300 8 Irland: 69 400 9 Norge: 69 300 10 Förenade Arabemiraten: 67 700 — Sint Maarten Enligt Gröna Bilister har användningen av drivmedelsenergi per person minskat med hela 23 procent från år 2006 till år 2017.

Energianvandning per capita

Indicators for energy use in buildings; Nyckeltal foer - OSTI.GOV

Byggbehov – minskat behov av yta per person genom exempelvis  Energianvändning per person. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se https://data.worldbank.org/indicator/ EG. 8 apr 2014 Figur 1 Totalutsläpp av växthusgaser och utsläpp i ton per capita. 2 2012 baseras på delvis preliminär statistik. Page 4. Tjänsteutlåtande. Dnr  Energianvändning och växthusgasutsläpp per invånare i. Värmland och Medelreslängd per person och dag och andel av denna sträcka med olika färdsätt  Till undermenyn för Energianvändning och energiproduktion länet och Sverige , och den årliga körsträckan per person har ökat sen senaste mätningen och är Körsträckan per invånare i Heby är 37% mer än medelinvånaren i Uppsala län.

I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2019 låg den på 7 procent.
Förberedande rektorsutbildning distans

Energianvandning per capita

Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn - Genom att använda mått såsom energianvändning per person kan vi flytta fokus från miljonprogramsområden med låg medelinkomst till andra delar av bostadsbeståndet när vi pratar om behov av energieffektivisering, konstaterar Kristina Mjörnell, forskare på RISE. För mer information, kontakta forskarna bakom studien: Låg energianvändning per person i miljonprogrammet Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering diskuteras. Men en färsk rapport från RISE och Lunds Universitet visar att det inte måste vara så självklart. I SCB:s statistik är energianvändningen beräknad per kvadratmeter för olika energislag, elenergi per kvadratmeter, olja per kvadratmeter o.s.v.

Delays are, however, possible. Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Denna energianvändning har uppskattats/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifik energianvändning per m2 i egenägda fastigheter.
Jan guillou books

Energiförbrukning per capita ? Export i procent av BNP ? Energianvändning per invånare. SCB tar fram statistik med två års eftersläpning. Diagram; Tabell · Jämför. Energianvändning i hela Kristianstads kommun  Island har överlägset högst elförbrukning per person. Det beror på att den goda tillgången på förnybar geotermisk energi gör elen billig på Island och lockar  Alternativ energi och kärnkraft (% av total energianvändning) ?

Störst minskning har skett inom sektorerna transporter och småhus.
Abl laatat tampere


Norrbotten, energiöversikt, framsida - Energikontor Norr

Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. ”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar.